Wie zijn wij en wat doen wij
Afsprakenlijstje Wandelclub Algarve (geactualiseerd januari 2019)
terug naar boven
De Wandelclub Algarve is een groep Nederlandstalige bewoners en regelmatige bezoekers van de Algarve, die graag in gezelschap wandelen in de mooie natuur van dit gebied.  De club wandelt meestal op de derde woensdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus in verband met de warmte.  Honden zijn welkom!

Voor het goed functioneren van de wandelclub zijn een aantal afspraken noodzakelijk .
Sociale wandelclub

Uitgangspunt voor de wandelclub is dat Nederlandstaligen, die permanent of een gedeelte van het jaar in
de Algarve wonen of verblijven, lid kunnen worden van de Wandelclub Algarve. Doel is eenmaal per
maand (derde woensdag) een wandeling van ongeveer 2 uur te lopen, waarna een gezamenlijke lunch
genuttigd wordt. De nadruk bij het wandelen ligt niet op de prestatie. Het sociale aspect maakt derhalve
een wezenlijk onderdeel uit van het wandelen. Dat uit zich o.a. ook doordat partners van wandelaars, die
tijdelijk of permanent niet aan de wandeling kunnen deelnemen, toch mee kunnen lunchen. Wil het
sociale aspect goed uit de verf komen, dan veronderstelt dit de deelname van zoveel mogelijk vaste
leden. Gasten zijn ook welkom, maar uitdrukkelijk op uitnodiging van de leden.

Soorten leden

Om de wandelgroep enigszins overzichtelijk te houden is het aantal wandelaars gelimiteerd tot 50. Met
het oog op de eventuele noodzaak om op enig moment de deelname aan een wandeling tot deze 50 te
limiteren, is het handig om de wandelaars in te delen in een aantal categorieën:

1. Leden: jaarlijkse deelname aan tenminste 3 van de 10 maandelijkse wandelingen en betalen de
normale jaarlijkse contributie;

2. Aspirant-leden: hebben de bedoeling om zich (semi) permanent in de Algarve te vestigen (of dit al
doen). Zij lopen - zover er plaats is - ter kennismaking als gasten mee. De eerste twee wandelingen
tegen betaling van de gastenbijdrage. Daarna kunnen zij eventueel lid worden.

3. Gasten van leden: nemen in een jaar aan 1 ŕ 2 maandelijkse wandelingen en betalen de
gastenbijdrage.

De categorieën 1 en 2 kunnen lid zijn/worden van de club. Zij hebben - in die volgorde - voorrang bij
eventuele limitering van de deelname. De grootte van de wandelgroep (leden, gasten en aspirant-leden), 
die deelnemen aan een bepaalde wandeling wordt gelimiteerd tot 50, maar kan - afhankelijk van de
capaciteit van de lunchlocatie - verder worden beperkt.

Bij een eventuele noodzakelijke selectie krijgen  coördinatoren en (ex)voorlopers voorrang.

Om bepaalde kosten te dekken, zoals een attentie bij ziekte, een aardigheidje voor de coördinatoren aan
het einde van het seizoen, een blijk van waardering voor de voorlopers, een eventuele bijdrage in de
regelmatige vervoerskosten van de coördinator voorlopers, het hosten en bijhouden van de website etc,
wordt van de leden een jaarlijkse contributie gevraagd van € 10,- Gasten en aspirant-leden betalen €  5,-
per wandeling.

Het wandelseizoen loopt van september t/m juni. Elk jaar zal aan het einde van het wandelseizoen in juni
de ledenlijst worden gecheckt op deelname in het afgelopen seizoen.  Leden, die zonder gezondheids-
of andere problemen, niet of te weinig hebben deelgenomen aan de wandelingen, worden van de lijst
verwijderd. Enthousiaste nieuwe leden kunnen dan lid worden.

Wandelaars

Van de wandelaars wordt gevraagd zich te richten naar de aanwijzingen van de voorlopers. Omdat de
wandelingen niet in eerste instantie op prestatie zijn gericht, betekent dit dat men niet vooruit gaat lopen
en de voorloper aan de kop van de groep passeert. De voorloper aan de staart van de groep zorgt voor
het niet achterop raken van wandelaars.

Wandelaars, die onderweg problemen krijgen met hun gezondheid melden zich bij de voorlopers, de
coördinator van de voorlopers of de secretaris

Wandelaars  kunnen zich tot uiterlijk zaterdag vóór de wandeling om 18.00 uur aanmelden via de
website, met daarbij hun keuze voor het menu. Behoudens overmacht dienen afzeggingen uiterlijk op
zondagmiddag 18.00 uur vóór de wandeling plaats te vinden. Bij afzeggingen, die later geschieden,
dienen de lunchkosten toch betaald te worden, tenzij het restaurant daar niet moeilijk over doet.

Secretariaat

Het secretariaat wordt qua taken zo licht mogelijk opgetuigd. Maar er moeten desondanks toch enkele
essentiële taken worden uitgevoerd:

1. Verrichten van een representatieve rol in de richting van de leden;

2. Bijhouden ledenlijst (naam en voornaam; woonplaats in Portugal; categorie; tel nrs; emailadres)

3. Registratie van deelname en eventuele selectie aan de wandelingen en lunch

4. Inning van de jaarlijkse contributie en ad hoc bijdrage gasten/aspirant-leden.

5. Bijhouden kasboek.

Taak webmaster

1. Het technisch en inhoudelijk beheren van de website alsmede zorgdragen voor de hosting;

2. Het komen met voorstellen om de I.C.T. omgeving van de vereniging te verbeteren

3. Zonodig nabewerken van foto’s gemaakt door de wandelaars

Taak coördinator voorlopen

1. Het bijhouden van de gelopen wandelingen en de daaruit voortvloeiende advisering aan de
voorlopers

2. Het stimuleren van en met raad en daad bijstaan van de voorlopers bij de planning en het voorlopen
van een wandelroute

3. Het (eventueel) ter beschikking hebben van wandelroutes, kaartmateriaal, EHBO-diploma’s van
leden en telefoonnummers van hulpdiensten t.b.v. de voorlopers

4. Het samenstellen en actualiseren van de lijst van voorlopers

Vergoeding bestuursleden:
Aan het secretariaat, de webmaster en de coördinator voorlopen wordt jaarlijks een tegemoetkoming
verstrekt ter vergoeding van materiaal, kilometers en gemaakte uren. Deze vergoeding is in 2019
vastgesteld op € 200,--

Overleg einde seizoen                                                                     

Elk jaar in juni, bij voorkeur kort vóór de juni-wandeling, komen secretaris, coördinator voorlopen en de
webmaster bijeen teneinde de gang van zaken in het afgelopen seizoen te evalueren. Noodzakelijke
veranderingen t.a.v. de coördinatie, procedures en ledenlijst worden aangebracht. Ook vindt een
kascontrole plaats, waarbij de secretaris décharge wordt verleend.

Mocht dit overleg aanleiding geven tot nadere mededelingen aan de leden, dan worden deze gedaan
tijdens de lunch na afloop van de juni-wandeling.

Van het overleg aan het einde van het seizoen, wordt door de secretaris mededeling gedaan op de
website; in de vorm van een nieuwsbrief die op de website wordt gepubliceerd.